Fördel och nackdel med Woodruff Key (2023)

Woodruff-nycklar är halvcirkulära i form och lämnar en utskjutande flik när de installeras.En halvcirkulär ficka är en nyckel i axeln, parningsdelen är en longitudinell spår.De används för att förbättra koncentrationen av axeln och parningsdelen, vilket är viktigt för drift med hög hastighet.Låt oss ha en djup inblick i för- och nackdelarna med Woodruff Key i den här artikeln.

Fördelar med Woodruff Key:

  • Den kan användas på den avsmalnande axeln eftersom den kan justeras genom lätt rotation i sätet.
  • Det extra djupet i tangenten i axeln förhindrar dess tendens att glida över axeln.

Nackdelar med Woodruff Key:

  • Det extra djupet för nycklar i axeln ökar spänningskoncentrationen och minskar dess styrka.
  • Nyckeln tillåter inte axiell rörelse mellan axeln och navet.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 11/09/2023

Views: 6529

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.