Lågt blodsocker utan diabetes (2023)

Även en frisk person kan få lågt blodsocker efter att ha ätit något som innehåller snabba kolhydrater.

Lågt blodsocker utan diabetes (1)

Referensvärdet för normalt fastesocker är 4,0–6,0 och efter en måltid under 7,8 millimol per liter (mmol/l) mätt på laboratorium. Om man mäter blodsockret själv med snabbmätare från fingret är det bra att tänka på att exaktheten på mätningen är ± 15 %.

Hos en frisk person går blodsockervärdet sällan under 3,5 mmol/l. Om en person uppvisar symtom på lågt blodsocker säkerställer man först att blodsockernivåerna verkligen är låga. Det är oftast en funktionsstörning i hormonerna som reglerar blodsockret som ligger bakom det.

En vanlig orsak till ett lågt blodsockervärde på 3,0–3,9 mmol/l ärreaktiv hypoglykemi:

  • Ett par timmar efter att man har ätit uppvisar man symtom på lågt blodsocker, till exempel hungerkänslor, svaghet, tremor, palpitation och svettningar. Symtomen går tillbaka om man äter något som innehåller socker.
  • Hos de flesta beror detta på en kraftigare insulinutsöndring än vanligt från bukspottkörteln, vilket har orsakats av att man har ätit kolhydrater som snabbt höjer blodsockervärdet. Insulinets blodsockersänkande effekt fortsätter även efter att den blodsockerhöjande effekten av de snabba kolhydraterna är över, och blodsockernivån sjunker snabbt.
  • Behandlingen består av att undvika snabba kolhydrater till förmån för fiberrika kolhydrater.

Efter en fetmaoperation kan man utveckla en tendens till att blodsockernivån sjunker efter måltid. Även kraftig alkoholkonsumtion, lever- och njursjukdomar, vissa läkemedelspreparat och ätstörningar kan göra att blodsockernivån sjunker mer än normalt.

Om man konstaterar att en person utöver symtom på lågt blodsocker har blodsockervärden på under 3 mmol/l hänvisas hen till fler utredningar inom den specialiserade sjukvården. Sällsynta anledningar till hypoglykemi kan vara en insulinproducerande tumör eller insufficiens i binjurarna.

Ja

Uppdaterad1.11.2022

FAQs

Lågt blodsocker utan diabetes? ›

Man kan inte få för lågt blodsocker om man inte använder insulin och/eller blodsockersänkande tabletter. ibland är det svårt att förklara varför blodsockret har blivit lågt. Hos en person som inte har diabetes slutar bukspottkörteln producera insulin om blodsockernivån blir lägre än normalt.

Varför får jag lågt blodsocker? ›

Lågt blodsocker innebär att du fått brist på bränsle i kroppen. Din hjärna är beroende av socker och därför påverkas ofta medvetandet och psyket när du får så kallat blodsockerfall. Det kan till exempel hända om du inte ätit på länge och kroppen har slut på sitt lagrade socker.

Vilka symtom kan vara tecken på för lågt blodsocker? ›

Vid låg blodsockernivå blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Det märks genom att du känner dig knäsvag, darrig och får hjärtklappning. Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv, förvirrad eller omtöcknad.

Vad ska man äta när man har lågt blodsocker? ›

Svar: Russin innehåller mycket snabba kolhydrater och därför är de bra vid lågt blodsocker. Apoteken har också andra snabba kolhydratberedningar som både kan vara lättare att ha med sig och snabbare att få i sig.

Vad är sant om diabetes och blodsocker? ›

Du som har diabetes kan själv behöva mäta P-Glukos regelbundet, oftast två till tre gånger per dag. Du behöver inte mäta blodsockret lika ofta om du har typ 2-diabetes och din behandling fungerar bra. Oavsett vilken typ av diabetes du har kan blodsockret ibland bli alldeles för högt eller för lågt.

Kan friska få lågt blodsocker? ›

Man kan inte få för lågt blodsocker om man inte använder insulin och/eller blodsockersänkande tabletter. ibland är det svårt att förklara varför blodsockret har blivit lågt. Hos en person som inte har diabetes slutar bukspottkörteln producera insulin om blodsockernivån blir lägre än normalt.

Kan man få lågt blodsocker av stress? ›

Lågt blodsocker (hypoglykemi), förändringar i behandlingen och att bekanta sig med ny teknik (t. ex. insulinpump eller kontinuerlig glukosmätning) är också situationer som kan vara stressande. Hur människor reagerar på en stressig situation eller händelse skiljer sig från person till person.

Vad ska man göra om man har lågt blodsocker? ›

Försök att snabbt få i dig druvsocker (som du bör ha lättillgängligt) eller kolhydrater i annan form, till exempel mjölk och smörgås. Det är individuellt när personer upplever symtom på grund av hypoglykemi, men för de flesta är det när blodsockret ligger mellan 2 och 3,5 mmol/l.

Vad gör jag om någon har lågt blodsocker? ›

Vad ska jag göra om jag misstänker att någon har lågt blodsocker. Fråga om personen har diabetes. Kan hen svälja så ge socker i form av söt dryck saft eller läsk (inte light dryck, innehåller inget socker), godis, druvsocker, honung, frukt. Ring efter ambulans på 112.

Får inte upp blodsockret? ›

Ring genast 112 om något av följande stämmer: Du eller barnet har en insulinkänning och det går inte att få upp blodsockervärdet. En person med diabetes blir medvetslös.

Hur undviker man Blodsockerfall? ›

-Att ge kroppen mer att jobba med än rent socker, då menat andra näringsämnen än kolhydrater, som exempelvis protein och fett, är ett sätt att balansera blodsockret och inte ge samma insulinpåslag. -Att äta regelbundet och innan du når din absoluta blodsockerbotten är ett annat.

Är havregryn bra för diabetiker? ›

En portion havregrynsgröt och en fullkornsmacka om dagen räcker för att minska risken för diabetes med 34 procent hos män och 22 procent hos kvinnor, visar en stor nordisk studie.

Vilka livsmedel höjer blodsockret? ›

Kolhydrater är det livsmedel som höjer blodsockret. Exempel på olika sorters kolhydrater med olika egenskaper: Sockerrika livsmedel: saft, läsk, juice, kräm och fruktsoppor, godis, kakor, sylt, marmelad samt mjölk- och mjölkprodukter .

Vad är värst högt eller lågt blodsocker? ›

Vid typ 1-diabetes är det höga blodsockervärden (hyperglykemi) över lång tid som leder till många komplikationer och följdsjukdomar. Även låga blodsockervärden (hypoglykemi) kan vara livshotande och leda till kramper, medvetslöshet eller i värsta fall död.

Kan man leva med diabetes utan att veta om det? ›

Personen som drabbas kan ha lätt förhöjda blodsockernivåer i flera års tid utan att veta om det. Sjukdomen ger sig inte till känna förrän sockerhalten i blodet har stigit över en viss nivå. Sjukdomen kan även hållas i schack så länge insulinbehovet inte överstiger kroppens egen insulinproducerande förmåga.

Varför går mitt blodsocker upp och ner? ›

Många olika faktorer påverkar att blodsockret går upp eller ner, till exempel tillväxtperiod, mat, infektioner, stress och fysisk aktivitet. Vid fysisk aktivitet går det åt extra mycket energi och risken att få lågt blodsocker ökar.

Vad ska jag göra om jag har lågt blodsocker? ›

Försök att snabbt få i dig druvsocker (som du bör ha lättillgängligt) eller kolhydrater i annan form, till exempel mjölk och smörgås. Det är individuellt när personer upplever symtom på grund av hypoglykemi, men för de flesta är det när blodsockret ligger mellan 2 och 3,5 mmol/l.

Vad kan vara orsaken till att hypoglykemi uppstår? ›

Hypoglykemi är vanligast hos individer med diabetes och kan orsakas av insulin och vissa perorala antidiabetika (sulfonylureider och meglitinider). Andra tillstånd är insulinom, binjurebarksvikt, hypofyssvikt, hypotyreoidism, malnutrition, uremi, sepsis, alkoholism, leversjukdom samt vissa tumör-sjukdomar.

Vad är det som påverkar blodsockret? ›

Faktorer som höjer blodsockret är förutom kolhydratrik mat och dryck, fysisk inaktivitet, akut sjukdom, operationer, infektioner med feber, stress, vissa läkemedel exempelvis kortison.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 08/09/2023

Views: 6421

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.