Skillnad mellan 3 -stjärniga vs 5 -stjärniga luftkonditioneringsapparater (2023)

Vet skillnaden mellan 5 -stjärniga och 3 -stjärniga luftkonditioneringsapparater

Den heta indiska sommaren betyder bara en sak - stigande temperaturer och ökande obehag.Att överleva sommarvärmen utan att bryta svett, att köpa det bästa AC är ett måste.Medan du har flera alternativ att välja mellan, kan du regelbundet använda en AC öka din månatliga elräkning.Som ett resultat är det viktigt att välja en AC med ett bra stjärnbetyg.Om du undrar om skillnaden mellan 3 -stjärniga och 5 -stjärniga AC: er, läs vidare för att få all information till hands.

Vad är Star Rating i AC?

Stjärnklassificeringssystemet visar energieffektiviteten för en elektrisk apparat.Ju högre antal stjärnor, desto effektivare är det.Bureau of Energy Efficiency (BEE) Indien utformade stjärnklassificeringssystemet, med ett intervall på 1 till 5 -stjärna.Detta system säkerställde att vanliga människor lätt förstod apparaternas energieffektivitet.

En stjärnbetyg tar hänsyn till två parametrar:

  1. Kylkapaciteten, som är ett mått på dess förmåga att kyla ett rum, uttrycks i brittiska termiska enheter (BTU).
  2. Energieffektivitetsgraden (EER), vilket är mängden kylning den kan ge med hjälp av en viss kraft

Den högsta stjärnklassificeringen för en luftkonditionering eller någon elektronisk enhet är 5, och den lägsta stjärnklassificeringen är 1. Därför kommer en 5 -stjärnig luftkonditionering att kyla ditt rum mest effektivt.Det betyder att en 5 -stjärnig AC kommer att kyla ett visst rum snabbare när du använder mindre elektricitet än en 3 -stjärnig AC.

Hur hjälper du din AC: s stjärnklassificering

En AC är inte en engångsinvestering men har betydande återkommande kostnader i månatliga eller två månaders elräkningar.I ett så varmt land som Indien är en hög elräkning som kan spåra din budget alltid en möjlighet.En stjärnklassad apparat, som en AC, låter dig spara på elkostnader.

Jämförelse mellan 3Stjärnavs 5 bättreStjärnaVäxelström

Stjärnbetyget för en elektrisk apparat kvantifieras med energieffektivitetsgraden (EER).En 3 -stjärnig AC har en EER som sträcker sig mellan 2,9 till 3,09, och en 5 -stjärnig AC har en EER på 3,3 eller högre.

Fördelar med 5Stjärnaluftkonditioneringar

I monetära termer är skillnaden mellan en 3 -stjärnig och en 5 -stjärnig AC att om den månatliga elräkningen i ett hushåll med en 3 -stjärnig AC är Rs.580, som håller alla variabler konstant, kommer en 5 -stjärnig AC att resultera i en räkning med Rs.500. Därför är den totala ägandekostnaden (TCO) för en 5 -stjärnig AC lägre på lång sikt än en 3 -stjärnig AC.

Hur mycket el gör en 3Stjärnaoch 5StjärnaACS konsumerar?

En av de viktigaste skillnaderna mellan de två varianterna är deras elförbrukning efter installationen.En luftkonditionerings elförbrukning beror på dess EER -betyg.5-stjärniga AC: er är mer energieffektiva än 3-stjärniga AC.Elförbrukningen av en 5 -stjärnig AC (1,5 ton) är ungefär 1,5 enheter per timme, medan en 3 -stjärnig AC (1,5 ton) förbrukar 1,6 enheter varje timme.

Hur man köper en 5Stjärnaeller 3StjärnaLuftkonditionering på Easy Emis

Medan du köper en lågklassad AC kan kräva en lägre betalning i förväg, hjälper en 5-stjärnig AC dig att spara på lång sikt genom lägre elräkningar.Med finansiering från Bajaj Finserv kan du enkelt få en 5 -stjärnig AC påprisvärd EMISoch säg adjö till höga elräkningar.

Handla för det bästa5 -stjärniga luftkonditioneringsapparaterpå Bajaj Mallor påBajaj Finsev I Networkoch få upp till 100% finansiering vid ditt köp.Besök bara någon av de 1,2 lakh +partnerbutikerna, välj din produkt och använd dinBajaj Finserv Instalm Cardatt betala.Om du inte har enBajaj Finserv Instalm Card, du kan ansöka om en online eller skicka in dina dokument i din närmaste partnerbutik för att få omedelbar finansiering i butiken.

Du kan köpa din AC ännu mer bekvämt med enförhandsgodkänt erbjudandeFrån Bajaj Finserv.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 22/08/2023

Views: 6533

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.