Symtom på hög glukosnivå (2023)

Diabetes är alltid förknippad med risk för hög glukosnivå, dvs. hyperglykemi. Det är bra att identifiera symtom på hög glukosnivå.

Hos en frisk människa stiger blodsockret eller glukosnivån vanligtvis inte över 11 mmol/l och i regel hålls glukosnivån under 8 mmol/l. Över 10 mmol anses vara en hög glukosnivå och en mycket hög glukosnivå är över 13.9 mmol.

Man behöver inte oroa sig för kortvariga hyperglykemier om de inte förekommer regelbundet, glukosnivån sjunker före följande måltid till lämpliga värden och HbA1c-värdet ligger på målnivån. Däremot är det skäl att försöka bli av med en kontinuerlig variation i glukosnivåerna, eftersom långvarigt höga glukosnivåer ökar risken för vävnadsskador och tilläggssjukdomar, tröttar ut och stör inlärningen i skolan.

Symtom på högt blodsocker kan vara

 • trötthet
 • känsla av törst
 • muntorrhet
 • ökat urineringsbehov
 • nedsatt medvetandegrad, varvid reaktionsförmågan försämras
 • illamående

Orsaker till högt blodsocker hos diabetiker kan vara

 • För låg insulindos i förhållande till situationen.
 • Småätande eller rikligt ätande.
 • Försummelse av insulinbehandling.
 • Fördärvat insulinpreparat.
 • Tekniskt problem vid behandling med insulinpump (katetern lös eller stockad, funktionsstörning i pumpen).
 • Förhårdnader vid injektionsstället (fördröjer absorptionen av insulin).
 • Mycket tung motion (effekten av stresshormoner, till exempel vid ett hårt träningspass på gymmet eller i en tävlingssituation inom idrotten).
 • Infektion eller annan akut sjukdom, stress.
 • Kortisonbehandling.

Ja

Uppdaterad6.9.2022

FAQs

Symtom på hög glukosnivå? ›

Ett högt blodsocker är inte farligt i sig

Man blir kanske lite trött och kissar och dricker. Då behöver man kanske extra dryck och lite extra insulin men inte akut sjukvård. Går man länge med högt socker vänjer man sig ofta och tycker att man mår riktigt bra äve om sockret ligger runt 20 dygnet runt.

Hur mår man med högt blodsocker? ›

Ett högt blodsocker är inte farligt i sig

Man blir kanske lite trött och kissar och dricker. Då behöver man kanske extra dryck och lite extra insulin men inte akut sjukvård. Går man länge med högt socker vänjer man sig ofta och tycker att man mår riktigt bra äve om sockret ligger runt 20 dygnet runt.

Vad händer i kroppen när man har högt blodsocker? ›

Högt blodsocker innebär även ökad risk för åderförfettning i de stora kärlen, något som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke. Vid diabetes är risken för hjärt-kärlkomplikationer särskilt hög om det finns andra riskfaktorer, som högt blodtryck och höga blodfetter.

Vad kan man göra för att sänka blodsockret? ›

Studier har visat att vinäger, som dressing på salladen eller rakt upp ner, kan sänka blodsockersvaret efter maten med 20 procent eller mer. Syrade grönsaker är på samma sätt toppen för blodsockret. Det här är också förklaringen till varför surdegsbröd ofta fungerar bättre än annat bröd.

Vad kan orsaka högt blodsocker? ›

Högt blodsocker, även kallat hyperglykemi, kan uppstå av flera olika orsaker. Det kan till exempel uppstå om du äter för mycket i förhållande till den mängd insulin du tar eller om du är mer stillasittande än vanligt.

Kan man få ont i kroppen av högt blodsocker? ›

Förhöjt blodsocker eller diabetes kan långsamt skada en del av kroppens blodkärl. Både de små blodkärlen, de så kallade kapillärerna, och de större blodkärlen kan skadas. Ett tidigt tecken på att blodkärlen har börjat ta skada är att protein (äggvita) läcker ut i urinen via njurarna. Det kallas mikroalbuminuri.

Vad sänker blodsockret bäst? ›

Mat som sänker och höjer ditt blodsocker
 • Grönsaker, rotfrukt, baljväxter.
 • Olivolja.
 • Fet yoghurt.
 • Makrill, lax.
 • Fullkornsbröd (gäller ej diabetiker, som kan få höjt blodsocker även av detta bröd).
 • Riv blomkål och stek den som ersättning för ris.
 • Gör rättikagratäng i stället för potatis-gratäng.
Feb 15, 2013

Kan man få ont i fötterna av diabetes? ›

Diabetes kan ge fotproblem – ta väl hand om dina fötter om du har diabetes! Diabetes kan med tiden leda till andra hälsoproblem som kan drabba exempelvis fötterna, ögonen eller njurarna. Denna patientversion av God medicinsk praxis behandlar fotproblem hos diabetiker.

Är 7 2 för högt blodsocker på morgonen? ›

Ofta mäter man blodsocker på fastande mage (till exempel innan frukost). Blodsockret mäts i millimol per liter och det förkortas mmol/l. Hos en fastande frisk person ligger blodsockret mellan 4,0 och 5,9 mmol/liter och en halv timma efter en måltid ska blodsockret inte ligga över 7,8 mmol/l.

När går blodsockret ner? ›

Många olika faktorer påverkar att blodsockret går upp eller ner, till exempel tillväxtperiod, mat, infektioner, stress och fysisk aktivitet. Vid fysisk aktivitet går det åt extra mycket energi och risken att få lågt blodsocker ökar.

Vad ska man inte äta om man har högt blodsocker? ›

Minska mängden godis, kakor, glass och annat med mycket socker. Minska särskilt på söta drycker. Ät lagom mycket. Det vill säga, ät så att du får i dig lika mycket energi som du gör av med.

Kan blodsockret stiga vid oro? ›

Men för personer med diabetes kan stress bidra till att öka blodsockernivåerna under flera dagar och längre perioder. Det i sin tur kan leda till en ond cirkel när det blir svårare att hantera diabetesen pga ökad stress. Leta efter mönster Ångestladdade ögonblick och nervfyllda situationer drabbar oss alla.

Vilken frukt sänker blodsockret? ›

Plommon, aprikoser, persikor etc. Dessa typer av frukter har ofta ett lågt glykemiskt index om de äts färska. De torkade varianterna bör du ta det mer försiktigt med.

Kan man ha högt blodsocker utan att ha diabetes? ›

Hos en frisk person reglerar kroppen blodsockret väldigt strikt och HbA1c är högst 42 mmol/mol. – Vår studie visar att för att helt undvika allvarliga skador på ögon och njurar under åtminstone 32 år bör personer med typ-1 diabetes ha ett långtidssocker som i medeltal ligger under 53 mmol/mol.

Vad ska ett normalt blodsocker ligga på? ›

Referensintervallet får man genom att väga samman P-Glukos-resultatet från en stor grupp friska personers fasteprov. Referensintervallet för fastevärden för P-Glukos anges ofta till 4,0 till 6,0 mmol/L. Det brukar anges som fP-Glukos. Det kan vara normalt att ha värden upp till till 8,7 mmol/L om du inte har fastat.

Kan man få diabetes av stress? ›

Du som har övervikt eller fetma har ökad risk för typ 2-diabetes. Du kan också ha större risk att utveckla sjukdomen på grund av gener som du ärver. Du som röker har mycket högre risk för att få diabetes. Stress kan göra att risken för typ 2-diabetes ökar.

Får man ont i huvudet av högt blodsocker? ›

Vid 7.0 mmol/l eller mer i två separata provtagningstillfällen diagnostiseras man med diabetes. I tidigt stadie finns möjlighet att behandla med livsstilsförändringar i form av kost och motion så att blodsockret normaliseras. Symptom på diabetes inkluderar: täta toalettbesök, törst, trötthet och huvudvärk.

Vad är bra att äta om man har diabetes? ›

För diabetiker är det viktigt att välja kolhydratrika livsmedel med lågt GI, framför allt om man äter en kolhydratrik kost. Traditionell diabeteskost med lågt GI innehåller rikligt med bönor, linser, pasta, klibbfritt ris, korngryn och bulgur. Brödet innehåller hela korn och lösliga fibrer.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 11/08/2023

Views: 6441

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.