Synonym: Definition och exempel (2023)

En synonym är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord (ellernästansamma sak). Till exempel,skönochattraktivär synonymer till varandra eftersom de båda refererar till någon eller något som ser bra ut.

Synonymer är en vanlig del av alla språk, men de är särskilt användbara när du skriver, oavsett om du skriver en roman eller ett jobbmail. Nedan förklarar vi hur synonymer fungerar och när de ska användas, tillsammans med olika typer av synonymer. Men först, låt oss ta en mer detaljerad titt på denna fråga: "Vad är en synonym?"

Ge ditt skrivande extra polering

Grammatik hjälper dig att kommunicera tryggt

Vad är en synonym?

Synonymer är olika ord som har samma eller liknande betydelser. De finns i alla delar av talet, inklusive substantiv, verb, adjektiv, adverb och prepositioner.

Som ett synonymexempel, låt oss titta påsynonymer till bra. Som ett av de mest använda orden,Brahar många synonymer som betyder samma eller nästan samma sak:bra,excellent,tillfredsställande,underbar,utmärkt, etc.

(Video) SYNONYM vs ANTONYM 🤔 | What's the difference? | Learn with examples

Lägg märke till hur betydelserna inte alltid är identiska; till exempel,excellentär en hög grad av bra, medantillfredsställandeär mer som en minimal mängd gott. Ändå är den centrala idén densamma: Alla dessa synonymer hänvisar till något som är positivt och inte dåligt.

Synonym kontra antonym

När man diskuterar synonymer, termenantonymkommer ofta upp. Medan synonymer är ord med samma eller liknande betydelse,antonymer är ord med motsatt betydelse. Till exempel en antonym tillBraärdålig, medan en synonym tillBraärbra.

Att förstå synonymer och antonymer är användbart när du använder en ordbok eller synonymordbok. Speciellt i en synonymordbok listar ett ords inlägg ofta både synonymer och antonymer för att hjälpa ditt skrivande.

Vad är syftet med synonymer?

Vad är synonymer för? Vad är poängen med att ha två ord med samma betydelse när det räcker med ett? Det finns två huvudsakliga användningsområden för synonymer, som vi kommer att förklara i detalj nedan:

 • Synonymer kan förbättrasordval, eller välja det enskilt bästa ordet för det du försöker kommunicera.
 • Synonymer är nödvändiga för att undvika överanvändning av samma ord.

1Ordval

För det första är synonymer avgörande för att välja det perfekta ordet. Medan vissa språk bara har ett ord för en betydelse, använder engelska en mängd olika ord för att förmedla en enda betydelse, var och en med sin egen unika och subtila distinktion. Denna variation av ord är delvis tack vare engelskans användning av lånord, eller ord från andra språk.

Låt oss återgå till vårt synonymexempel förBra. Om du vill ringa någotBra, kan du också kalla detbraellerexcellent. Men medanBra,bra, ochexcellentalla är lika, det finns några subtila skillnader:Bratenderar att ha en mindre grad avBra, medanexcellenttenderar att ha en högre grad avBra.

Att välja det exakta ordet är viktigt för att skriva bra. Skillnaderna mellanBra,bra, ochexcellentkan påverka kommunikationen, så om du säger att en måltid var "bra" har den en något annan betydelse än om du säger att måltiden var "utmärkt", även om de är synonymer.

Kort sagt, ju fler synonymer du känner till, desto bättre blir du på att välja det bästa ordet för det du vill kommunicera. Den nyansen är en betydande del av allt skrivande – särskiltövertygande skrivande, där du väljer ord som ansluter till en viss typ av läsare.

2Undvik att överanvända ord

Den andra huvudsakliga användningen av synonymer är att undvika att använda samma ord om och om igen. Att repetera ett specifikt ord kan vara ett problem när ditt skrivande fokuserar på ett enskilt ämne – som skrivande ofta gör – och de flesta av dina meningar involverar ord som är relaterade till det ämnet. Alternerande synonymer för variationens skull kallaselegant variation.

(Video) Mundane Meaning and Pronunciation | How To Use Mundane in Sentences | English Vocabulary

Låt oss till exempel säga att du skriver enuppsatsom hundar. Om varje mening använde ordethund, ditt skrivande skulle bli repetitivt och din läsare kan tappa intresset.

I det här fallet skulle du vilja växla dina meningar med synonymer avhund: Du kan använda allmänna synonymer somhundellerhund, eller om du pratar om en viss typ av hund kan du använda ord somvalpellermutt. Du kan till och med använda slang somdoggo,bröst,pooch,eller furballom ditt skrivande är avslappnat.

Genom att alternera synonymer för varje ny mening eller sats blir ditt skrivande mer intressant och dynamiskt. Detta håller läsarens uppmärksamhet och gör det roligare att läsa ditt arbete.

Vilka typer av synonymer finns det?

Som nämnts ovan har vissa synonymer exakt samma betydelse, medan andra har betydelser som är nästan exakta. Med det i åtanke finns det tre olika typer av synonymer, baserat på hur lika ordens betydelser är.

Absoluta synonymer

Absoluta synonymer är ord som betyder exakt samma sak; det är ingen skillnad i betydelse. Du kan använda absoluta synonymer omväxlande; en synonym kan ersätta en annan utan att ändra meddelandet.

Exempel:

identisk — omöjlig att skilja

drink — beverage

insekt — bugg

(Video) WARNING! Diabetes Treatment Could Actually Kill You!

Delvis synonymer

Delsynonymer är ord som betyder nästan samma sak, och skillnaderna är bara små. Det som skiljer dem åt kan vara en grad eller mängd, till exempel skillnaden mellanBraochexcellent, eller så kan ett ord vara en specifik typ av ett mer allmänt ord – på det sätt som avalpär fortfarande enhund.

Om du ersätter ett ord med dess partiella synonym ändras betydelsen lite, men huvudbudskapet förblir detsamma.

bilfordon

springasprinta

stor — gigantisk

Nära synonymer

Nära synonymer är ord som har olika betydelser, men deras betydelser är fortfarande relaterade. Dessa ord kan inte användas omväxlande; om du ersätter ett ord med en nästan synonym blir meddelandet annorlunda. Men eftersom de är relaterade kan en nära synonym vara ett bättre och mer exakt ordval än originalet.

smart — kvick

river — bäck

hårig — lurvig

(Video) Penang Hokkien Dictionary

Synonymer tillsynonymi(polysemi, homonymi och contronymy)

Synonymer får sitt namn frånsynonymi, vilket är när olika ord har samma eller liknande betydelser. Men synonymi förväxlas ofta med andra typer av ordrelationer: polysemi, homonymi och contronymy. För att klargöra saker och ting, låt oss titta närmare på vad dessa termer betyder.

Polysemiär när ett ord har olika betydelser. Till exempel ordetljudkan ibland betyda "buller", men andra gånger kan det betyda "hälsosamt". Det enda sättet att säga den korrekta betydelsen är genom sammanhanget; om någon säger att de "hörde ett ljud", vet du att meningen är detljudför du kan inte hörafriska.

Homonymiär när ord har olika betydelser men antingen samma stavning eller samma uttal (eller båda). Det finns två typer av homonymer:homofoneroch homografier.

Homofoner är ord med olika betydelser och olika stavningar, men de uttalas likadant, som t.ex.deras,där, ochde är. Homografier är ord med olika betydelser men samma stavning, som t.exleda(metallen) ochleda(verbet som betyder "att vägleda"). Homografier kan eller kanske inte uttalas på samma sätt - det spelar ingen roll.

Contronymyär till och med ovanligare än de andra. Akontronymär en typ av homonym där orden stavas och uttalas lika, men deras betydelser är motsatta. Till exempel verbetspännekan betyda "att koppla ihop något":Mannen spände bältet. Men det kan också betyda "att bryta en anslutning":Stolen spände sig under mannen.

Vanliga frågor om synonymer

Vad är synonymer?

Synonymer är ord med samma eller liknande betydelser. Till exempel en synonym tillläraärutbilda; båda orden betyder samma sak även om de är olika.

När ska synonymer användas?

Synonymer har två huvudsakliga användningsområden. För det första hjälper synonymer i ordvalet att hitta en mer exakt matchning till den betydelse du försöker kommunicera. För det andra hjälper de dig att lägga till mer variation i ditt skrivande och undvika att använda samma ord för mycket.

Vilka typer av synonymer finns det?

Synonymer har tre huvudtyper baserat på hur nära ordens betydelser är. Absoluta synonymer har exakt samma betydelse, partiella synonymer har liknande betydelser med endast subtila skillnader, och nära synonymer har olika betydelser som är nära besläktade med varandra.

FAQs

What are 5 examples of synonyms? ›

II. Examples of Synonyms
 • Bad: awful, terrible, horrible.
 • Good: fine, excellent, great.
 • Hot: burning, fiery, boiling.
 • Cold: chilly, freezing, frosty.
 • Easy: Simple, effortless, straightforward.
 • Hard: difficult, challenging, tough.
 • Big: large, huge, giant.
 • Small: tiny, little, mini.

What is the synonym example? ›

Some common synonyms of example are case, illustration, instance, sample, and specimen. While all these words mean "something that exhibits distinguishing characteristics in its category," example applies to a typical, representative, or illustrative instance or case.

What are synonyms words? ›

A synonym is a word that has the same meaning as another word (or nearly the same meaning). For example, beautiful and attractive are synonyms of each other because they both refer to someone or something that looks good.

What is an example of a synonym and antonym? ›

Take for example the word “mundane” whose synonym is “humdrum”. The antonym for mundane is “extraordinary” or “imaginative”.

What are 10 examples of synonyms sentence? ›

50 Examples of Synonyms with Sentences PDF
WordsSentenceSentence
FantasticIt was fantastic!It's great and I love it.
HelpI couldn't help but do it.She had the sudden urge to assist him.
SayI won't say anything to anyone.I tell her she must go.
RichWe all dream of becoming rich.I think he's wealthy.
46 more rows

Is a good example synonym? ›

synonyms for good example

On this page you'll find 33 synonyms, antonyms, and words related to good example, such as: epitome, exemplar, ideal, ideal beauty, model, and nonpareil.

What are synonyms in a sentence? ›

What Is a Synonym? A synonym is simply a word that means the same as the other word in question. These words may not always mean the same as the original word, but they can be closely related to it. It comes from the Greek words “syn” and “onym,” which mean “together” and “name,” respectively.

What is a sample of synonyms in a sentence? ›

A Synonym is a word that has almost the same meaning as another word. For example, a synonym for beautiful is stunning: She is a beautiful girl. She is a stunning girl.

What is BAE short for? ›

"Bae," Urban Dictionary says, is an acronym that stands for "before anyone else," or a shortened version of baby or babe, another word for sweetie, and, mostly unrelated, poop in Danish. In addition, "bae" has appeared in rap songs and countless web memes since the mid-2000's.

What does the slang G mean? ›

A slang term that stands for gangster; commonly used in an urban setting or by teenage posers who think they're really cool; stems from OG; appears in many rap songs.

How do I find synonyms? ›

Using the thesaurus, you can look up synonyms (different words with the same meaning) and antonyms (words with the opposite meaning). Tip: In the desktop versions of Word, PowerPoint, and Outlook, you can get a quick list of synonyms by right-clicking a word and choosing Synonyms.

What is the synonym of happy? ›

cheerful, contented, delighted, ecstatic, elated, glad, joyful, joyous, jubilant, lively, merry, overjoyed, peaceful, pleasant, pleased, satisfied, thrilled, upbeat, apt, fortunate.

What is the opposite word of synonym? ›

Even antonym has an antonym! The opposite of antonym is synonym, which is a word that has the same meaning as another word.

Can you use two synonyms in a sentence? ›

Using two synonyms in the same phrase makes your writing repetitive. Instead of saying the same thing twice, replace the second adjective with one that gives additional information. Look at the following example: Repetitive sentence: Boring, tedious tasks are not fun.

What are the 50 examples of antonyms? ›

List of 130 antonyms
 • Artificial – Natural.
 • Arrive – Depart.
 • Argue – Agree.
 • All – None.
 • Amateur – Professional.
 • Alive – Dead.
 • Advanced – Elementary.
 • Adult – Child.
Jan 11, 2023

What is an example of an antonym? ›

Antonyms are words with opposite meanings. For example, good and bad. Synonyms are words with similar meanings. For example, tiny & small.

What do you call someone who is perfect? ›

paragon. noun. formal someone who is perfect or who is the best possible example of a particular quality.

What is it called when you know something bad is going to happen? ›

When you get a foreboding, you get a sense that something bad is going to happen. A foreboding is a foretelling, a sign or a glimpse, that "something wicked this way comes" — or might come.

What do you call someone who is the best at something? ›

Some common synonyms of skilled are adept, expert, proficient, and skillful.

What is a synonym for real life? ›

synonyms for real-life

actual. authentic. concrete. corporal. corporeal.

What is the difference between word and synonyms? ›

A basic definition of a synonym is a word that has a similar or identical meaning to another word it is compared to. For example, a synonym for 'big' is 'large'. An antonym on the other hand, is when the second word is opposite to the first one, such as with 'big' compared to 'small'.

What is the synonym for easy? ›

Some common synonyms of easy are effortless, facile, light, simple, and smooth. While all these words mean "not demanding effort or involving difficulty," easy is applicable either to persons or things imposing tasks or to activity required by such tasks. When is effortless a more appropriate choice than easy?

Are two words synonyms? ›

If two words are synonymous, they mean the same thing. You tried to convince her that "love" and "chocolate" were not synonymous, but it was no use. In addition to describing words with the same or similar meanings, you can use the adjective synonymous to describe things that are similar in a more figurative way.

How do you say for example synonym? ›

"For instance ..."

"For example" and "for instance" can be used interchangeably.

What is an example of a definition? ›

For example, in the definition "An elephant is a large gray animal native to Asia and Africa", the word "elephant" is the definiendum, and everything after the word "is" is the definiens. The definiens is not the meaning of the word defined, but is instead something that conveys the same meaning as that word.

What does Nah mean from a girl? ›

Nah means no. You can use it the same way you use no to respond to questions, but remember that it's very casual. Using nah in formal situations may seem disrespectful.

What does OTP stand for in a text message? ›

OTP is an abbreviation meaning "one true pair/pairing."

What is the short form for boyfriend? ›

BF (abbreviation) definition and synonyms | Macmillan Dictionary.

What does B mean in slang? ›

What does B mean? B is an affectionate term for a loved one. It is often times used to address a homie, ya girl, or ya moms.

What does OG mean in slang? ›

ˌō-ˈjē variants or less commonly O.G. plural OGs also OG's or O.G.s or O.G.'s. slang. : someone or something that is an original or originator and especially one that is highly respected or regarded.

What does Mia in slang mean? ›

MIA means "missing in action" and can be either used literally or figuratively. Though most of us know the term in a lighthearted context, the term "MIA" actually gets its roots from military classifications.

What is a synonym for high end? ›

synonyms for high-end

chic. exclusive. expensive. sophisticated. aristocratic.

What is a synonym for high quality? ›

synonyms for high-quality

excellent. finest. first-rate. prime. superior.

What is the opposite of mistify? ›

Verb. ▲ Opposite of to confuse or confound with something surprising or shocking. enlighten. unconfuse.

What is the slang word for mouth? ›

Sense: the opening of a creature through which food is ingested
 • bazoo (US, slang)
 • cakehole (slang)
 • chops (plural only)
 • clam (US, slang, dated)
 • clamshell (US, slang, obsolete)
 • gob (slang)
 • hash-trap (slang)
 • kisser (slang)

What is a synonym for backwards? ›

vice versa. adverbwith the order reversed. about-face. again. backwards.

What is a synonym for turned on? ›

synonyms for turned-on

animated. aroused. atingle. elated. electrified.

What is the synonym of love? ›

affection, appreciation, devotion, emotion, fondness, friendship, infatuation, lust, passion, respect, tenderness, yearning, lover, admire, care for, cherish, choose, go for, prefer, prize.

What do you call a person who is always happy and positive? ›

An optimistic person thinks the best possible thing will happen, and hopes for it even if it's not likely. Someone who's a tad too confident this way is also sometimes called optimistic.

What do you call a person who makes you happy? ›

a ray of sunshine

someone who is happy and makes other people feel happy. This expression is often used humorously about people who are not happy.

What do you call a person who has the same job as you? ›

colleague. noun. someone who does the same job as you in a different organization, department, or place.

What is it called when you say something but don t mean it literally? ›

Figurative language refers to words or phrases that are meaningful, but not literally true.

What is a synonym for overthinking? ›

synonyms for think too much of

exaggerate. magnify. overestimate. oversell. overvalue.

What are 10 antonyms examples? ›

Antonyms are words that have opposite meanings. 10 examples of antonyms that young children may be learn early are hot/cold, up/down, wet/dry, big/small, on/off, front/back, near/far, lock/unlock, heavy/light, happy/sad. Learning about opposites helps your child to deepen their understanding of the world around them.

What are 100 synonyms? ›

100 Examples of Synonyms in English
 • abandon ~ desert.
 • abbreviate ~ shorten.
 • ability ~ aptitude.
 • able ~ qualified.
 • above ~ overhead.
 • abundant ~ ample.
 • accurate ~ correct.
 • achieve ~ accomplish.
Mar 15, 2022

What are 8 synonyms? ›

What is another word for eight?
octeteightsome
octupletoctad
octarchyoctameter
octrainogdoad
octagonoctave

What is the synonym of she? ›

Synonyms: her , herself, she herself, this one, this girl, this woman, that one, that girl, that woman.

What is the synonym of begin? ›

Some common synonyms of begin are commence, inaugurate, initiate, start, and usher in. While all these words mean "to take the first step in a course, process, or operation," begin, start, and commence are often interchangeable, with begin, opposed to end, being the most general.

What is a synonym for the word dignity? ›

synonyms: self-regard, self-respect, self-worth. type of: pride, pridefulness. a feeling of self-respect and personal worth.

Videos

1. What is Interpolation? (An Introduction To Interpolation)
(StudySession)
2. How to Properly Deburr and Inspect a Part and Record the Findings
(Practical Machinist)
3. Fad Diets & Why They Are So Bad For You
(Dr. Sten Ekberg)
4. HbA1c Test and What HbA1c Normal Range Means
(Dr. Sten Ekberg)
5. Heathen vs Pagan
(Arith Härger)
6. Fatuous Meaning and Pronunciation | How to Use Fatuous in Sentences
(Essential English Idioms and Phrases )

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 08/09/2023

Views: 5579

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.